Podatek od środków transportowych - informacje i deklaracje podatkowe.

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP I/3B

22.02.2012r.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – DEKLARACJE PODATKOWE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia  2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

I. DEKLARACJA - przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 

II. Termin składania:
Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP), pokój nr 7, tel. 91-416-20-11 wew. 207,
e-mail: podatki@gryfino.pl

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

V. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

  1. Załącznik do Deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A