www.bip.gov.pl
Biuletyn
Informacji Publicznej 
Urząd
Miasta i Gminy
Herb Miasta Gryfino Gryfino
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Instrukcja korzystania  
Informacje » Jak załatwić sprawę » Urząd Stanu Cywilnego » Wniosek o wpisanie do polskich..
MENU PODMIOTOWE:
Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC V/1C

05.03.2014r.

WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Podstawa prawna : 1. Art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.). 2. Art. 33, art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2013r. , poz. 267). 3. § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz. U. Nr 136 poz. 884 ze zm.). 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.). 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r.w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330). 6. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 224 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa,  zgonu) sporządzonego za granicą wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie  występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski    lub
 2. Oryginał zagranicznego odpisu aktu, który ma być wpisany, względnie fotokopia  potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego  odpisów wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub  polskiego konsula.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
 4. Dokumenty do wglądu:
  dokumenty stwierdzające tożsamość wnioskodawcy (w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania)

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za wydaną decyzję - 50 zł
 • opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
  Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O 61124038551111001012416308 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A. i kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (symbol - USC), pokój nr 24 tel. 91-416-20-11 wew. 124, 224.
e-mail usc@gryfino.pl

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja administracyjna o wpisaniu aktu do księgi.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za  pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie w terminie 14 dni od  dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie nie podlega opłacie.

VII. Informacje dodatkowe dla klienta

 1. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające  wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie  spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta  osoba się posługuje.
 2. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym,  składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
  Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku
  wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976r.
 3. Jeżeli akt sporządzony był na dawnych terenach Polski a obecnie znajdujących się  w granicach państw powstałych po ZSRR, dowodem jest zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście lub/i Łódź-Centrum o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającemu wpisowi
 4. Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Gryfino lub w gminie Stare Czarnowo.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2006 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
UE ZPORR Biuletyn Informacji Publicznej jest częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"